ENG     繁體     简体                    
 
物流服務業務
物流設備
上海物流中心
設備分類:﹝平方米﹞
總面積 >18,500
貨倉面積 >9,350
辦公室 >9,000
 
可控溫度儲存:
(14°c 至 22°c) >550
常溫儲存 >7,700
(-25°c 至 17°c) >550
(1-2°c 至 17°c) >550
2022年版權所有。亨泰消費品集團有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司)。 版權聲明   |   免責聲明   |   私隱政策聲明   |   超連結政策